Zrównoważony rozwój (ang. sustainable development) to szerokie pojęcie odnoszące się obecnie do praktycznie wszystkich dziedzin życia, jako filozofia i globalny program działania w celu zapobieganiu negatywnym zjawiskom: wyczerpywania się nieodnawialnych zasobów naturalnych, pogarszania jakości życia i mieszkania w miastach oraz przebywania w budynkach, i nierównymi szansami w warstwie społecznej, ekonomicznej i środowiskowej. Poszczególne państwa realizują własne, specyficzne dla klimatu i kultury ustalenia i wieloletnie programów, a Polska jako kraj unijny dostosowuje obecnie rynek budowlany w zakresie polityki przestrzennej i przepisów. W tym procesie dostosowywania projektowania i realizacji do nowych wyzwań architekt jest jedną z najważniejszych postaci dzięki swojej wiedzy i kompetencjom i jako pierwszy musi łączyć doświadczenie projektowe z nowymi realiami wymagań prawnych, ekologicznych, społecznych i planistycznych, będąc jednocześnie przewodnikiem dla inwestora i koordynatorem pozostałych uczestników procesu budowlanego. W naszej firmie podstawą budowania tych kompetencji (zrównoważone projektowanie, zrównoważona architektura) jest transfer wiedzy z działalności naukowej do praktyki, a także dyskusje w środowisku branżowym oraz analizy najlepszych rozwiązań i przykładów z krajów o zaawansowanym poziomie rozwiązań formalnych i technologicznych.